Toegang aanvragen

Via onderstaande link kunt u toegang tot deze service aanvragen.

Toegang aanvragen

Algemene Voorwaarden

Sanquin onderhoudt deze site (de "Site") voor informatieve, educatieve en communicatieve doeleinden. De Site kan van tijd tot tijd informatie bevatten over bepaalde ziekten en de behandeling hiervan. In geval van ziekte wordt u geadviseerd om een arts of specialist te raadplegen. Door gebruik te maken van deze Site verklaart u de voorwaarden ("Voorwaarden"), zoals hieronder uiteen gezet, zonder enige beperking of voorbehoud te accepteren. Alvorens de Site te bezoeken, wordt u verzocht deze Voorwaarden aandachtig door te lezen. Als u van de Site gebruikmaakt, erkent u dat u kennis hebt genomen van onderstaande voorwaarden, de voorwaarden heeft doorgelezen en akkoord gaat met deze voorwaarden. Indien u niet bereid bent deze voorwaarden op te volgen, is het niet toegestaan deze Site te bezoeken. Sanquin kan te allen tijde de voorwaarden herzien en actualiseren. Deze aanpassingen gelden vanaf het moment dat ze op de Site zijn geplaatst. Al u de Site na een herziening van de voorwaarden bezoekt, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

Gebruik van de Site

Het is eenieder toegestaan vrijelijk door de Site te browsen en materiaal te downloaden van de Site. Het materiaal van deze website kan gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het in welke vorm dan ook verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw posten of gebruiken van dit materiaal voor publieke of commerciële doeleinden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Sanquin. Alle vermeldingen betreffende copyright en andere eigendommen die in het gedownloade materiaal voorkomen, moeten intact blijven. Sanquin is copyrighthouder van de gehele Site. Ook leveranciers en/of de bij haar aangesloten bedrijven kunnen op de Site een bijdrage hebben geleverd, waarvan zij copyrighthouder zijn. De inhoud van de Site kan niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Sanquin, behalve als er in deze voorwaarden anders is bepaald. Alle afbeeldingen van mensen of locaties op de Site zijn óf het eigendom van Sanquin óf worden met toestemming door Sanquin gebruikt. Het is verboden deze afbeeldingen over te nemen. Onrechtmatig gebruik van de betreffende afbeeldingen kan een schending betekenen van het copyright, handelsmerk, het recht op privacy, alsook van wetgeving en regelgeving betreffende telecommunicatie.

Beperkte toegang

De toegang tot andere plekken of de poging om overige informatie te verkrijgen, opgeslagen op het Sanquin-computersysteem, is verboden, tenzij dit uitdrukkelijk door Sanquin is toegestaan. U gaat akkoord dat u zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Sanquin geen gebruik kunt maken van robots, spiders, automatische of handgestuurde processen of apparaten waardoor u kunt "screen scrapen", "monitor minen" of andere technieken waardoor u Webpagina's of de inhoud van Webpagina's kunt kopiëren. E-mail adressen te vinden op deze site mogen niet gebruikt worden voor het versturen van ongewenste mail ("spam"). U gaat akkoord dat u geen gebruikmaakt van apparaten, software of procedures waarmee u de werking van de Site kunt verstoren. U gaat akkoord dat u niet een onnodige en onevenredig zware last op de infrastructuur van Sanquin legt. Er mag op geen enkele wijze gebruik worden gemaakt van beeldtechnieken voor het insluiten van handelsmerken, logo's, handelsnamen of andere eigendomsinformatie, waaronder afbeeldingen, beelden, inhoud of lay-out/design op een website van Sanquin zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Sanquin.

Toekomstgerichte informatie

De Site bevat toekomstgerichte informatie waaraan risico's en onzekerheden zijn verbonden. Hierdoor kunnen behaalde resultaten afwijken van de voorspelde resultaten, inclusief de risico's die beschreven worden in de rapporten die zijn overlegd aan de 'Securities and Exchange Commission' (de "SEC"), inclusief het meest recente rapport.

Tijdigheid van informatie

Sanquin doet te allen tijde haar uiterste best de informatie op de Site up-to-date te houden. Sanquin kan hiervoor echter geen garantie geven, daar de informatie zo vaak aan verandering onderhevig is. Sanquin IS VERDER NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR DE BETROUWBAARHEID, ACCURAATHEID, GELDIGHEID, TIJDIGHEID, BRUIKBAARHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE OP DEZE SITE.

Privacy Statement

Sanquin respecteert de privacy van haar gebruikers en heeft een Privacy Statement opgesteld waarin de gebruikersrechten en verantwoordelijkheden staan vermeld omtrent de openbaarmaking van persoonlijke informatie op de Site.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de Site is voor eigen risico. Noch Sanquin, noch elke andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of plaatsen van de Site is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, indirecte of punitieve schade, of voor gevolgschade ten gevolge van het gebruik van de Site. Hiertoe behoren onder meer virussen die uw PC kunnen infecteren of andere schade aan uw computersysteem. Sanquin garandeert niet dat de beschikbare bestanden op de Site bij het downloaden vrij zijn van virussen, worms, Trojan horses of andere codes met destructieve eigenschappen. Zonder het voorafgaande te beperken wordt het materiaal op de Site 'AS IS' gepresenteerd, zonder garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending. Houdt u er rekening mee dat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting van geïmpliceerde garanties niet is toegestaan. Hierdoor kan het zijn dat sommige van bovenstaande uitsluitingen niet op u van toepassing zijn. Stelt u zich op de hoogte van de geldende plaatselijke wetgeving ten aanzien van beperkende bepalingen inzake uitsluiting van geïmpliceerde garanties.

Vrijwaring

U gaat akkoord Sanquin, haar voorzitters, directeuren, personeel, vertegenwoordigers, leveranciers en derden vrij te waren en te verdedigen tegen verlies, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, voortvloeiende uit de door u begane schending van de Voorwaarden, of andere overtreding van uw kant (inclusief nalatigheid of wangedrag door u of enig ander persoon die namens u toegang heeft tot de Site).

Vertrouwelijkheid

In overeenstemming met de voorwaarden van onze Privacy Statement, zal al het materiaal dat u op de Site plaatst via e-mail of op andere wijze, waaronder data, vragen, opmerkingen, suggesties of wat dies meer zij, als niet-vertrouwelijk en niet-gepatenteerde informatie worden behandeld. Sanquin, of een van de bij haar aangesloten bedrijven, is gerechtigd dit materiaal voor om het even welk doel te gebruiken, waaronder, maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, publicatie, uitzending, en herplaatsing. Verder zijn Sanquin en de aangesloten bedrijven vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken die vervat zijn in het materiaal dat u naar de Site stuurt, te gebruiken voor om het even welk doel, waaronder, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, vervaardiging en marketing van producten.

Handelsmerken

De handelsmerken, logo's en servicemerken (gezamenlijk aangeduid met 'Handelsmerken') die op de Site staan afgebeeld, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Sanquin en anderen. Ook de koppen, grafische ontwerpen, iconen en scripts zijn handelsmerken van Sanquin en mogen niet gekopieerd worden, noch in zijn geheel, noch gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanquin. U erkent dat de gebruikte en getoonde Handelsmerken op deze site eigendom zijn en blijven van Sanquin of de eigenaar van het Handelsmerk. Niets wat op deze Site staat mag zodanig worden geïnterpreteerd dat, bij implicatie, uitsluiting of op enige andere wijze, een licentie of recht kan worden ontleend betreffende de Handelsmerken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sanquin of de eigenaar van het Handelsmerk. Misbruik van de Handelsmerken op de Site, anders dan bepaald in deze Voorwaarden, is strikt verboden. U wordt gewaarschuwd dat Sanquin op agressieve wijze en in de meest brede zin van de wet haar intellectuele eigendomsrechten zal verdedigen, o.a. door het zoeken naar strafmaatregelen.

Copyrights

Het is door Sanquin toegestaan teksten, grafieken, geluid, ontwerpen, beelden, tabellen en overige inhoud (de "Inhoud van Sanquin") op de Site te bekijken. Het materiaal van deze website kan gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Sanquin kan te allen tijde door middel van een kennisgeving of zonder kennisgeving dit privilege herroepen voor gegronde of ongegronde redenen. Sanquin en/of haar leveranciers zijn copyrighthouder van de hele Inhoud van Sanquin, software en andere programma's op de Site en alle reproducties (collectief "Materiaal"). Dit materiaal staat onder de bescherming van de Amerikaanse en de wereldwijd geldende copyrightwetten en verdragsbepalingen. Sanquin staat u geen andere vorm van toegang toe tot de Inhoud van Sanquin als hierboven beschreven. U erkent dat al het andere gebruik van de Inhoud, waaronder, maar niet beperkt tot reproductie, wijziging, distributie, uitzending, herplaatsing, vertoning of uitvoering, niet is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanquin.

On-line communicaties

Sanquin kan van tijd tot tijd de discussies, chats, e-mails, uitzendingen, bulletin boards en dergelijke op de Site monitoren en inspectren. Sanquin is dit echter niet verplicht te doen en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van de Site, noch voor een fout, belastering, weglating, valsheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid van informatie op de Site. Sanquin is niet verantwoordelijk voor het controleren van de nauwkeurigheid van geposte informatie in discussies, chats, uitzendingen, bulletin boards en dergelijke op de Site.

Uitvoerend beleid

Het is verboden om onwettig, dreigend, lasterlijk, obsceen, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal op de Site te plaatsen, of materiaal dat gedrag zou kunnen vormen of aanmoedigen dat als een crimineel vergrijp zou kunnen worden beschouwd of wettelijke aansprakelijkheid tot gevolg zou kunnen hebben of anderszins een schending van de wet zou betekenen. Sanquin zal volledige medewerking verlenen aan politie - of gerechtelijke onderzoeken, indien Sanquin verzocht wordt of bevolen wordt de identiteit te onthullen van personen die dit soort materiaal op de Site hebben geplaatst.

Herziening van mededelingen

Sanquin behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, de mededelingen en het materiaal die op de Site zijn geplaatst te herzien. Sanquin is ook gerechtigd mededelingen of materiaal te blokkeren of te verwijderen die als volgt zijn te omschrijven: (a) schadelijk, lasterlijk of obsceen, (b) frauderend of misleidend, (c) schending van het copyright, handelsmerk of een ander intellectueel eigendomsrecht van een ander, of (d) beledigend, verwerpend of anderszins voor Sanquin onaanvaardbaar materiaal.

Redactiebeleid

Sanquin behoudt zich het recht voor te allen tijde materiaal van de Site aan te passen of te verwijderen.

Geen goedkeuring

Sommige links op de Site leiden tot informatiebronnen van servers die niet door Sanquin onderhouden worden of waarover Sanquin geen controle uitoefent. Om bezoekers van dienst te zijn, hebben wij op onze Sites links geplaatst naar andere websites. Sanquin kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van niet-Sanquin sites, of voor de mogelijkheid toegang te verkrijgen tot deze websites. Een link naar een andere website of een aanbeveling voor een product of dienst waarvan de handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of wat dies meer zij, is genoemd, betekent niet een goedkeuring of aanbeveling door Sanquin. Het gebruikmaken van de links naar andere niet-site pagina's of andere sites is voor eigen risico en wij wijzen elke vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang tot zulke sites van de hand.

Ongeldigheid

Alhoewel deze Site wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle genoemde producten of diensten verkrijgbaar voor alle personen of in alle geografische plaatsen of rechtsgebieden. Sanquin behoudt het recht voor een beperking te leggen op de beschikbaarheid van onze producten of diensten aan personen, geografische plaatsen of rechtsgebieden en/of een beperking op te leggen op de hoeveelheid van producten of diensten die door ons worden aangeboden. Wij kunnen een aanbod van elk product of dienst die op deze Site staan vermeld ongeldig verklaren.

Diversen

Deze Voorwaarden, onze Privacy Statement en enig andere overeenkomst die u en Sanquin aangaan met betrekking tot een bepaald product of dienst van Sanquin, vormen de gehele overeenkomst tussen u en Sanquin en vervangen alle andere mogelijke schriftelijk of mondelinge overeenkomsten, verklaringen en afspraken. U kunt deze Voorwaarden niet wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanquin. Sanquin kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden en in de Privacy Statement zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Het is raadzaam deze Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen, want indien u de Site bezoekt na een wijziging, geeft u automatisch aan akkoord te gaan met deze mogelijk aangepaste Voorwaarden. Indien is vastgesteld dat een clausule of bepaling van deze Voorwaarden illegaal, ongeldig of onuitvoerbaar is volgens de geldende of toekomstige wetgeving, dient u te begrijpen dat uitsluitend deze clausule of bepaling onuitvoerbaar is en dat deze clausule of bepaling geen invloed heeft op de overige uitvoerbare clausules of bepalingen. Deze Voorwaarden en uw gebruik van de Site en van de producten en diensten op de Site, zijn bepaald door de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en door de wetten van de Staat van New York, ongeacht conflictregels. De kopjes die in deze Voorwaarden zijn gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en kunnen niet worden gebruikt om de betekenis of interpretatie van deze Voorwaarden te bepalen.