Toegang aanvragen

Via onderstaande link kunt u toegang tot deze service aanvragen.

Toegang aanvragen

Privacy verklaring ThuisService Immunoglobulinen

Laatst herzien in mei 2018. Wat is er veranderd?

Lees meer

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018 en komt in de plaats van eerdere versies. TSIG kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. TSIG stelt u van eventuele wijzigingen op de hoogte voordat zij in werking treden door een aangepaste versie van de verklaring op onze website te plaatsen en u hierover per email te informeren.

ThuisService - service voor de patiënt

ThuisService Immunoglobulinen (TSIG) is een samenwerking tussen Sanquin Plasma Products (SPP) en Mediq Pharma Services. TSIG biedt behandelaren en serviceverleners één aanspreekpunt voor de dienstverlening rondom de thuiszorg voor patiënten, die met immunoglobulinen worden behandeld.

Welke persoonsgegevens verzamelt TSIG, hoe en voor welke doeleinden?

TSIG beschikt over de persoonsgegevens van patiënten en behandelaren. Sommige gegevens zijn vertrouwelijk of gevoelig. In ieder geval zijn ze allemaal persoonlijk. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Naam, adres en telefoonnummer, om een patiënt te kunnen benaderen en thuis te bezoeken;
 • Gegevens over de gezondheid, te gebruiken voor de behandeling.

TSIG verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren: (1) TSIG verzamelt gegevens die u zelf aan ons verstrekt als patiënt of behandelaar; en (2) TSIG verzamelt gegevens die zijn gerelateerd aan de behandeling van de patiënt:

 • Het registreren en administreren van de aanvraag voor thuisservice door een behandelaar;
 • Het administreren van de door de patiënt gegeven toestemming voor de behandeling thuis (het ‘informed consent’)
 • Het houden van een dossier van de patiënt in relatie tot de bezoeken, de behandelingen en de gebruikte medicatie

Lees meer

Om goede zorg te kunnen garanderen, zijn persoonsgegevens nodig. De gegevens hebben betrekking op de behandeling van de patiënt, de voorgeschreven medicatie en benodigde materialen en mogelijke complicaties en voorvallen.

Om persoonsgegevens te mogen verwerken heeft TSIG een geldige reden nodig: dit wordt wettelijke grondslag genoemd. De geldige redenen/wettelijke grondslagen die TSIG heeft om gegevens te verwerken zijn:

 • Uw toestemming
 • Een overkomst
 • Een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang TSIG of een derde partij

De geldige redenen/wettelijke grondslagen die wij gebruiken voor bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over de gezondheid) zijn:

 • Uw uitdrukkelijke toestemming;
 • De noodzakelijkheid voor doeleinden van preventieve geneeskunde, medische diagnosen of het verstrekken van gezondheidszorg of behandelingen

Als TSIG uw persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van TSIG of die van derden, heeft zij deze belangen afgewogen tegen uw recht op privacy. TSIG neemt alle voorzorgsmaatregelen om uw privacy te beschermen en om waar nodig te voorkomen dat uw belangen worden geschaad. Op verzoek verstrekt TSIG u meer informatie over deze belangenafwegingen.

Het registreren en administreren van de aanvraag voor thuisservice door een behandelaar

Een behandelaar doet een aanvraag voor thuisservice voor een patiënt waarbij zowel gegevens van de behandelaar als de patiënt nodig zijn om deze aanvraag te kunne behandelen.

 • Een overkomst
 • De noodzakelijkheid voor doeleinden van preventieve geneeskunde, medische diagnosen of het verstrekken van gezondheidszorg of behandelingen

Het administreren van de door de patiënt gegeven toestemming voor de behandeling thuis (het ‘informed consent’)

De patiënt maakt, door het geven van uitdrukkelijke toestemming de behandeling thuis mogelijk.

 • Uw uitdrukkelijke toestemming;
 • Een wettelijke verplichting
 • De noodzakelijkheid voor doeleinden van preventieve geneeskunde, medische diagnosen of het verstrekken van gezondheidszorg of behandelingen

Het houden van een dossier van de patiënt in relatie tot de bezoeken, de behandelingen en de gebruikte medicatie

Als onderdeel van de behandeling wordt een dossier bijgehouden waarin de behandeling en gedane handelingen worden beschreven.

 • Een wettelijke verplichting
 • De noodzakelijkheid voor doeleinden van preventieve geneeskunde, medische diagnosen of het verstrekken van gezondheidszorg of behandelingen

Het behandelen en afhandelen van klachten

In sommige gevallen lopen zaken anders dan verwacht. Bij een klacht over een product of dienst registreert TSIG dit om het zo goed mogelijk aft te handelen.

 • Een wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang TSIG

In bepaalde gevallen zal TSIG niet wettelijk verplicht zijn om een klacht af te handelen. Het kan wel het gerechtvaardigd belang zijn van TSIG om dit toch te doen. Hierbij worden de belangen van TSIG afgewogen tegen die van de betrokkene(n).

Hoe zorgt TSIG ervoor dat uw gegevens veilig zijn, en hoe lang bewaart TSIG persoonsgegevens?

TSIG treft de nodige technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dus beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Lees meer

Iedere werknemer van Mediq Pharma Services of SPP die werkt voor TSIG en die uw gegevens mag inzien, heeft een geheimhoudingsplicht. Al deze gegevens moet hij/zij vertrouwelijk behandelen.

De medewerker heeft alleen dan inzage in de gegevens als die nodig zijn voor de uitoefening van zijn/haar functie. Niet alle voor TSIG werkende medewerkers kunnen dus alle persoonsgegevens inzien.

TSIG heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden uw persoonlijke gegevens kunnen inzien. Gegevens op papier worden bijvoorbeeld bewaard in afgesloten ruimtes en elektronische gegevens zijn beveiligd met wachtwoorden.

De algemene regel is dat TSIG persoonsgegevens tenminste 15 jaar bewaart na de laatste behandeling, zoals is vereist in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst.

Verstrekt TSIG informatie aan derden?

De aard van onze activiteiten brengt mee dat TSIG uw gegevens in sommige gevallen deelt met derde partijen, zoals de behandelaar. Ook zijn er instanties die het functioneren van TSIG controleren en toetsen, bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Medewerkers van deze instanties kunnen ook inzicht hebben in de gegevens.

In bepaalde gevallen kan TSIG uw persoonsgegevens delen met betrouwbare derden voor het uitvoeren van bepaalde (technische) diensten (bijv. hostingproviders). Alle dergelijke derden zijn verplicht uw gegevens adequaat te beveiligen en uitsluitend volgens onze instructies te verwerken. Met ieder van deze partijen heeft TSIG een schriftelijk contract waarin deze aspecten zijn geregeld.

Daarnaast kan TSIG geaggregeerde, niet tot de persoon herleidbare informatie delen met derden. TSIG zorgt ervoor dat deze niet-persoonlijke informatie niet herleid kan worden tot specifieke personen. Verder kan TSIG uw persoonsgegevens delen met toezichthouders en opsporingsinstanties, indien TSIG hiertoe wettelijk verplicht is.

Welke rechten heeft u?

Als patiënt of behandelaar heeft u het recht om inzage te krijgen van uw persoonsgegevens die bij TSIG geregistreerd zijn, om onjuiste gegevens te laten verbeteren en om in bepaalde gevallen te verzoeken om uw gegevens te laten wissen.

U heeft ook het recht om in bepaalde gevallen te vragen om beperking van of bezwaar te maken tegen de verwerking, of om overdraagbaarheid van gegevens te vragen.

Om zeker te zijn dat u degene bent die een verzoek doet voor uw gegevens, vraagt TSIG u om u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van het gebruik van de gegevens voor het intrekken van uw toestemming. Het intrekken van uw toestemming met betrekking tot de behandeling betekent dat wij deze behandeling dan moeten staken.

Lees meer

Heeft u inzage in uw eigen persoonsgegevens?

Ja. Als u wilt weten of TSIG persoonsgegevens van u heeft, en zo ja welke, dan kunt u een verzoek tot inzage indienen. TSIG zorgt ervoor dat u binnen één maand na uw verzoek uw gegevens kunt inzien.

Uiteraard krijgt u alleen inzage in uw eigen gegevens en niet in gegevens van anderen. Als u dat wilt, kunt u een afschrift van uw gegevens krijgen. Om uw gegevens in te zien, vraagt TSIG u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs).

Wilt u persoonsgegevens laten corrigeren of vernietigen?

Bent u van mening dat uw gegevens onjuist zijn of ten onrechte worden verwerkt, dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens aan te passen. U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens te laten vernietigen. Dit moet schriftelijk gedaan worden, en met opgaaf van reden.

Overigens vindt vernietiging van uw persoonsgegevens slechts in bepaalde, door de wet voorgeschreven gevallen plaats. Dit betreft bijvoorbeeld gevallen waarin uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld en gevallen waarin zij onrechtmatig zijn verwerkt.

Als uw verzoek wordt gehonoreerd, dan vernietigt TSIG de gegevens of bewerkt deze zodat ze niet meer tot u zijn te herleiden. TSIG informeert u hierover schriftelijk.

Kunt u uw persoonsgegevens aan een andere organisatie overdragen?

Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen als u uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés aanlevert bij TSIG op basis van toestemming of een overeenkomst. De meeste processen van TSIG zijn echter niet op deze grondslag gebaseerd.

Kunt u het gebruik van persoonsgegevens beperken of er bezwaar tegen maken?

Als betrokkene kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens als TSIG uw gegevens verwerkt op basis van een ‘gerechtvaardigd belang’. TSIG staakt dan het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel, tenzij TSIG dwingende gerechtvaardigde gronden heeft voor het gebruik.

Als betrokkene kunt u ook het gebruik van uw gegevens voor een bepaald doel beperken, wat inhoudt dat de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd wordt opgeschort. Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot uitoefening van dit recht zijn bijvoorbeeld als:

 • u de juistheid van de gegevens betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is en u niet wilt dat de gegevens worden vernietigd;
 • u bezwaar hebt gemaakt, in afwachting van het antwoord van TSIG.

Contact opnemen met TSIG

Als u een vraag hebt, laat het ons weten via een email naar privacy@mediq.com. U kunt ons ook bereiken op:

Mediq Pharma Services
Ter attentie van ThuisService Immunoglobulinen
Postbus 1015
3430 BA NIEUWEGEIN

Vindt u dat TSIG bovenstaande regels niet of niet goed naleeft? Of wilt u om een andere reden een klacht indienen? U kunt dit melden via een email naar privacy@mediq.com of via een brief naar bovenstaande postbus.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de AP via:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509AJ Den Haag
Tel.: 088 1805 250

De Mediq Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt zich namens Mediq Pharma Services en SPP binnen TSIG onder andere bezig met het adviseren, informeren en toezien op de naleving van de bescherming van persoonsgegevens binnen TSIG.

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via email naar privacy@mediq.com